Fonksiyonlar Listesi

Fonksiyon Adı (TR- EN)
sayı onluklar
Herhangi bir hücrede yazılı olan bir sayıyı varsayılan para birimine dönüştürür.
=ABDDOLAR(sayı; [onluklar])
sayı
Bir sayının ark kosinüsünü verir
=ACOS(sayı)
=ACOS(number)
sayı
Bir sayının ters hiperbolik kosinüsünü verir
=ACOSH(sayı)
=ACOSH(number)
sayı
Bir sayının asıl ark kotanjant veya ters kotanjant değerini verir.
=ACOT(sayı)
=ACOT(number)
sayı
Bir sayının hiperbolik ark kotanjantını verir
=ACOTH(sayı)
=ACOTH(number)
satır_num sütun_num mutlak a1 sayfa_metni
Bir başvuruyu, çalışma sayfasındaki tek bir hücreye metin olarak verir
=ADRES(satır_num; sütun_num; [mutlak]; [a1]; [sayfa_metni])
=ADDRESS(row_num; column_num; [abs_num]; [a1]; [sheet_text])
değerler tarihler tahmin
Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, iç verim oranını verir
=AİÇVERİMORANI(değerler; tarihler; [tahmin])
=XIRR(values; dates; [guess])
başvuru
Bir başvurudaki alan sayısını verir
=ALANSAY(başvuru)
=AREAS(reference)
işlev_sayısı başv1 başv2
Bir listedeki ya da veritabanındaki bir alt toplamı verir
=ALTTOPLAM(işlev_sayısı; başv1; [başv2]; …)
=SUBTOTAL(function_num; ref1; [ref2]; ...)
bedel alış_tarihi ilk_dönem kurtarılan dönem oran temel
Yıpranma katsayısı kullanarak her hesap döneminin değer kaybını verir
=AMORDEGRC(bedel; alış_tarihi; ilk_dönem; kurtarılan; dönem; oran; [temel])
=AMORDEGRC(cost; date_purchased; first_period; salvage; period; rate; [basis])
bedel alış_tarihi ilk_dönem kurtarılan dönem oran temel
Her hesap dönemi içindeki yıpranmayı verir
=AMORLINC(bedel; alış_tarihi; ilk_dönem; kurtarılan; dönem; oran; [temel])
=AMORLINC(cost; date_purchased; first_period; salvage; period; rate; [basis])
oran dönem dönem_sayısı bd gd tür
Verilen bir süre için, bir yatırımın anaparasına dayanan ödemeyi verir
=ANA_PARA_ÖDEMESİ(oran; dönem; dönem_sayısı; bd; [gd]; [tür])
=PPMT(rate; per; nper; pv; [fv]; [type])
oran değerler tarihler
Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, bugünkü net değeri verir
=ANBD(oran; değerler; tarihler)
=XNPV(rate; values; dates)
aranan_değer aranan_vektör sonuç_vektör
Bir vektördeki veya dizideki değerleri arar
=ARA(aranan_değer; aranan_vektör; [sonuç_vektör])
=ARA(aranan_değer; dizi)
=LOOKUP(lookup_value; lookup_vector; [result_vector])
=LOOKUP(lookup_value; array)
bul_metin metin_içinde başlangıç_sayısı
0
=ARAB(bul_metin; metin_içinde; [başlangıç_sayısı])
metin1 metin2
Birden fazla aralık ve/veya dizedeki metinleri birleştirir ancak sınırlayıcı veya Boş Hücreleri Yoksayan bağımsız değişkenler sağlamaz
=ARALIKBİRLEŞTİR(metin1; [metin2] …)
=CONCAT(text1; [text2]; ...)
metin
Bir Romen sayısını Arapça'ya (sayı olarak) dönüştürür
=ARAP(metin)
=ARABIC(text)
metin
Bir karakter dizesindeki çift enli (iki bayt) İngilizce harfleri veya katakanayı yarım enli (tek bayt) karakterlerle değiştirir.
sayı
Bir sayının ark sinüsünü verir
=ASİN(sayı)
=ASIN(number)
sayı
Bir sayının ters hiperbolik sinüsünü verir
=ASİNH(sayı)
=ASINH(number)
sayı sayı_rakamlar
Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar
=AŞAĞIYUVARLA(sayı; sayı_rakamlar)
=ROUNDDOWN(number; num_digits)
sayı
Bir sayının ark tanjantını verir
=ATAN(sayı)
=ATAN(number)
x_sayısı y_sayısı
Ark tanjantı, x- ve y- koordinatlarından verir
=ATAN2(x_sayısı; y_sayısı)
=ATAN2(x_num; y_num)
sayı
Bir sayının ters hiperbolik tanjantını verir
=ATANH(sayı)
=ATANH(number)
seri_no
Bir seri numarasını aya dönüştürür
=AY(seri_no)
=MONTH(serial_number)
maliyet hurda ömür dönem ay
Bir malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, sabit azalan bakiye yöntemini kullanarak verir
=AZALANBAKİYE(maliyet; hurda; ömür; dönem; [ay])
=DB(cost; salvage; life; period; [month])
değer1 değer2
Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane değer bulunduğunu sayar
=BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY(değer1; [değer2]; …)
=COUNTA(value1; [value2]; ...)
değer1 değer2
Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane sayı bulunduğunu sayar
=BAĞ_DEĞ_SAY(değer1; [değer2]; …)
=COUNT(value1; [value2]; ...)
sayı
0
sayı
Sayıyı, ß (baht) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürür
=BAHTMETİN(sayı)
=BAHTTEXT(number)
sayı
0
sayı1 sayı2
Bir veri kümesinin basıklığını verir
=BASIKLIK(sayı1; [sayı2]; …)
=KURT(number1; [number2]; ...)
oran dönem_sayısı devresel_ödeme gd tür
Bir yatırımın bugünkü değerini verir
=BD(oran; dönem_sayısı; devresel_ödeme; [gd]; [tür])
=PV(rate; nper; pmt; [fv]; [type])
sayı sınır_değer
Bir sayının eşik değerinden büyük olup olmadığını sınar
=BESINIR(sayı; [sınır_değer])
=GESTEP(number; [step])
x n
Değiştirilmiş Bessel işlevi In(x) i verir.
=BESSELI(x; n)
=BESSELI(x; n)
x n
Bessel işlevi Jn(x)'i verir
=BESSELJ(x; n)
=BESSELJ(x; n)
x n
Değiştirilmiş Bessel işlevi Kn(x) i verir
=BESSELK(x; n)
=BESSELK(x; n)
x n
Bessel işlevi Yn(x) i verir.
=BESSELY(x; n)
=BESSELY(x; n)
x alfa beta kümülatif A B
Beta kümülatif dağılım işlevini verir
=BETA.DAĞ(x; alfa; beta; kümülatif; [A]; [B])
=BETA.DIST(x; alpha; beta; cumulative; [A]; [B])
olasılık alfa beta A B
Belirtilen beta dağılımı için kümülatif dağılım işlevinin tersini verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir
=BETA.TERS(olasılık; alfa; beta; [A]; [B])
=BETA.INV(probability; alpha; beta; [A]; [B])
x alfa beta A B
Beta kümülatif dağılım işlevini verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir
=BETADAĞ(x; alfa; beta; [A]; [B])
=BETA.DIST(x; alpha; beta; cumulative; [A]; [B])
olasılık alfa beta A B
Birikimli beta olasılık yoğunluğunun tersini verir
=BETATERS(olasılık; alfa; beta; [A]; [B])
=BETA.INV(probability; alpha; beta; [A]; [B])
sayı
İkili bir sayıyı, ondalık sayıya dönüştürür
=BIN2DEC(sayı)
=BIN2DEC(number)
sayı basamak
İkili bir sayıyı, onaltılıya dönüştürür
=BIN2HEX(sayı; [basamak])
=BIN2HEX(number; [places])
sayı basamak
İkili bir sayıyı, sekizliye dönüştürür
=BIN2OCT(sayı; [basamak])
=BIN2OCT(number; [places])
metin_türü
Geçerli işletim ortamı hakkında bilgi verir
=BİLGİ(metin_türü)
=INFO(type_text)
denemeler başarı_olasılığı başarı_sayısı başarı_sayısı2
Binom dağılımını kullanarak bir deneme sonucunun olasılığını verir
=BİNOM.DAĞ.ARALIK(denemeler; başarı_olasılığı; başarı_sayısı; [başarı_sayısı2])
=BINOM.DIST.RANGE(trials; probability_s; number_s; [number_s2])
başarı_sayısı denemeler başarı_olasılığı kümülatif
Tek terimli binom dağılımı olasılığını verir
=BİNOM.DAĞ(başarı_sayısı; denemeler; başarı_olasılığı; kümülatif)
=BINOM.DIST(number_s; trials; probability_s; cumulative)
denemeler başarı_olasılığı alfa
Kümülatif binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya buna eşit olduğu en küçük değeri verir
=BİNOM.TERS(denemeler; başarı_olasılığı; alfa)
=BINOM.INV(trials; probability_s; alpha)
başarı_sayısı denemeler başarı_olasılığı kümülatif
Tek terimli binom dağılımı olasılığını verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir
=BİNOMDAĞ(başarı_sayısı; denemeler; başarı_olasılığı; kümülatif)
=BINOM.DIST(number_s; trials; probability_s; cumulative)
boyut
Birim matrisi veya belirtilen boyutu verir
=BİRİMMATRİS(boyut)
=MUNIT(dimension)
metin1 metin2
Birkaç metin öğesini tek bir metin öğesi olarak birleştirir
=BİRLEŞTİR(metin1; [metin2]; …)
=CONCATENATE(text1; [text2]; ...)
sayı1 sayı2
İki sayının bit tabanlı 'ÖZELVEYA' sonucunu verir
=BİTÖZELVEYA(sayı1; sayı2)
=BITXOR(number1; number2)
sayı kaydırma_miktarı
Kaydırma_miktarı bit kadar sağa kaydırılan bir değer sayısı verir
=BİTSAĞAKAYDIR(sayı; kaydırma_miktarı)
=BITRSHIFT(number; shift_amount)
sayı kaydırma_miktarı
Kaydırma_miktarı bit kadar sola kaydırılan bir değer sayısı verir
=BİTSOLAKAYDIR(sayı; kaydırma_miktarı)
=BITLSHIFT(number; shift_amont)
sayı1 sayı2
İki sayının bit tabanlı 'Ve' sonucunu verir
=BİTVE(sayı1; sayı2)
=BITAND(number1; number2)
sayı1 sayı2
2 sayının bit tabanlı YADA sonucunu verir
=BİTVEYA(sayı1; sayı2)
=BITOR(number1; number2)
aralık
Aralıktaki boş hücre sayısını hesaplar
=BOŞLUKSAY(aralık)
=COUNTBLANK(range)
pay payda
Bir bölme işleminin tamsayı kısmını verir
=BÖLÜM(pay; payda)
=QUOTIENT(numerator; denominator)
0
Bugünün tarihini seri numarasına dönüştürür
=BUGÜN()
=TODAY()
bul_metin metin_içinde başlangıç_sayısı
Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlıdır)
=BUL(bul_metin; metin_içinde; [başlangıç_sayısı])
=FIND(find_text; within_text; [start_num])
bul_metin metin_içinde başlangıç_sayısı
Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlıdır)
=BULB(bul_metin; metin_içinde; [başlangıç_sayısı])
dizi k
Bir veri kümesindeki k. en büyük değeri verir
=BÜYÜK(dizi; k)
=LARGE(array; k)
metin
Metni büyük harfe dönüştürür
=BÜYÜKHARF(metin)
=UPPER(text)
bilinen_y'ler bilinen_x'ler yeni_x'ler sabit
Üstel bir eğilim boyunca değerler verir
=BÜYÜME(bilinen_y'ler; [bilinen_x'ler]; [yeni_x'ler]; [sabit])
=GROWTH(known_ys; [known_xs]; [new_xs]; [const])
sayı
Bir sayının kosinüsünü verir
=COS(sayı)
=COS(number)
sayı
Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir
=COSH(sayı)
=COSH(number)
sayı
Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir
=COT(sayı)
=COT(number)
sayı
Bir açının kotanjantını verir
=COTH(sayı)
=COTH(number)
sayı
Bir açının kosekantını verir
=CSC(sayı)
=CSC(number)
sayı
Bir açının hiperbolik kosekantını verir
=CSCH(sayı)
=CSCH(number)
sayı1 sayı2
Popülasyona dayalı olarak bir dağılımın eğriliğini verir
=ÇARPIKLIK.P(sayı1; [sayı2]; …)
=SKEW.P(number1; [number2]; ...)
sayı1 sayı2
Bir dağılımın çarpıklığını verir
=ÇARPIKLIK(sayı1; [sayı2]; …)
=SKEW(number1; [number2]; ...)
sayı1 sayı2
Bağımsız değişkenlerini çarpar
=ÇARPIM(sayı1; [sayı2]; …)
=PRODUCT(number1; [number2]; ...)
sayı
Bir sayının faktörünü verir
=ÇARPINIM(sayı)
=FACT(number)
sayı ilk_birim son_birim
Bir sayıyı, bir ölçüm sisteminden bir başka ölçüm sistemine dönüştürür
=ÇEVİR(sayı; ilk_birim; son_birim)
=CONVERT(number; from_unit; to_unit)
sayı
Bir sayıyı, en yakın daha büyük çift tamsayıya yuvarlar
=ÇİFT(sayı)
=EVEN(number)
maliyet hurda ömür dönem faktör
Bir malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, çift azalan bakiye yöntemi ya da sizin belirttiğiniz başka bir yöntemi kullanarak verir
=ÇİFTAZALANBAKİYE(maliyet; hurda; ömür; dönem; [faktör])
=DDB(cost; salvage; life; period; [factor])
sayı
Bir sayının çift çarpınımını verir
=ÇİFTFAKTÖR(sayı)
=FACTDOUBLE(number)
sayı
Sayı çiftse DOĞRU, sayı tekse YANLIŞ verir.
=ÇİFTMİ(sayı)
=ISEVEN(number)
mantıksal_test1 doğruysa_değer1 mantıksal_test2 doğruysa_değer2
Bir veya birden fazla koşulun karşılanıp karşılanmadığını denetler ve ilk DOĞRU koşula karşılık gelen değeri döndürür. Bu işlev Mac için Excel 2016'da kullanılamaz
=ÇOKEĞER(mantıksal_test1; doğruysa_değer1; [(mantıksal_test2; doğruysa_değer2]; …)
=IFS(lofical_test1; value_if_true1; [logical_test2; value_if_true2]; ...)
en_büyük_aralık ölçüt_aralığı1 ölçüt1 ölçüt_aralığı2 ölçüt2
Belirli bir koşul veya ölçüt kümesi tarafından belirtilen hücreler arasındaki en büyük değeri döndürür
=ÇOKEĞERMAK(en_büyük_aralık; ölçüt_aralığı1; ölçüt1; [ölçüt_aralığı2; ölçüt2]; …)
=MAXIFS(max_range; criteria_range1; criteria1; [criteria_range2; criteria2]; ...)
en_küçük_aralık ölçüt_aralığı1 ölçüt1 ölçüt_aralığı2 ölçüt2
Verilen bir koşul veya ölçüt kümesi tarafından belirtilen hücreleri arasında en küçük değeri verir
=ÇOKEĞERMİN(en_küçük_aralık; ölçüt_aralığı1; ölçüt1; [ölçüt_aralığı2; ölçüt2]; …)
=MINIFS(min_range; criteria_range1; criteria1; [criteria_range2; criteria2]; ...)
aralık_ortalaması ölçüt_aralığı1 ölçüt1 ölçüt_aralığı2 ölçüt2
Birden çok ölçüte uyan tüm hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir
=ÇOKEĞERORTALAMA(aralık_ortalaması; ölçüt_aralığı1; ölçüt1; [ölçüt_aralığı2; ölçüt2]; …)
=AVERAGEIFS(average_range; criteria_range1; criteria1; [criteria_range2; criteria2]; ...)
ölçüt_aralığı1 ölçüt1 ölçüt_aralığı2 ölçüt2
Verilen birden çok ölçüte uyan bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri sayar
=ÇOKEĞERSAY(ölçüt_aralığı1; ölçüt1; [ölçüt_aralığı2; ölçüt2]; …)
=COUNTIFS(criteria_range1; criteria; [criteria_range2; criteria2]; ...)
aralık_toplamı ölçüt_aralığı1 ölçüt1 ölçüt_aralığı2 ölçüt2
Aralıkta birden çok ölçüte uyan hücreleri toplar
=ÇOKETOPLA(aralık_toplamı; ölçüt_aralığı1; ölçüt1; [ölçüt_aralığı2; ölçüt2]; …)
=SUMIFS(sum_range; criteria_range1; criteria1; [criteria_range2; criteria2]; ...)
sayı1 sayı2
Bir sayılar kümesinin çok terimlisini verir
=ÇOKTERİMLİ(sayı1; [sayı2]; …)
=MULTINOMIAL(number1; [number2]; ...)
değerler finansman_faiz_oranı tekraryatırım_oranı
Pozitif ve negatif para akışlarının farklı oranlarda finanse edildiği durumlarda, iç verim oranını verir
=D_İÇ_VERİM_ORANI(değerler; finansman_faiz_oranı; tekraryatırım_oranı)
=MIRR(values; finance_rate; reinvest_rate)
maliyet hurda ömür
Bir malın bir dönem içindeki doğrusal yıpranmasını verir
=DA(maliyet; hurda; ömür)
=SLN(cost; salvage; life)
maliyet hurda ömür başlangıç_dönemi son_dönem faktör
Bir malın amortismanını, belirlenmiş ya da kısmi bir dönem için, bir azalan bakiye yöntemi kullanarak verir
=DAB(maliyet; hurda; ömür; başlangıç_dönemi; son_dönem; [faktör]; [değiştirme])
=VDB(cost; salvage; life; start_period; end_period; [factor]; [no_switch])
seri_no
Bir seri numarasını dakikaya dönüştürür
=DAKİKA(seri_no)
=MINUTE(serial_number)
sayı
Kod numarası ile belirtilen karakteri verir
=DAMGA(sayı)
=CHAR(number)
metin
Karakter dizesindeki tek genişlikli (tek baytlı) İngilizce harfleri veya katakanayı çift genişlikli (iki baytlı) karakterlerle değiştirir
dizi1 dizi2
İki dizinin dizey çarpımını verir
=DÇARP(dizi1; dizi2)
=MMULT(array1; array2)
sayı basamak
Ondalık bir sayıyı, ikiliye dönüştürür
=DEC2BIN(sayı; [basamak])
=DEC2BIN(number; [places])
sayı basamak
Ondalık bir sayıyı, onaltılıya dönüştürür
=DEC2HEX(sayı; [basamak])
=DEC2HEX(number; [places])
sayı basamak
Ondalık bir sayıyı sekizliğe dönüştürür
=DEC2OCT(sayı; [basamak])
=DEC2OCT(number; [places])
mutabakat vade oran getiri itfa sıklık temel
Dönemsel faizi ödenen menkul değerin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir
=DEĞER(mutabakat; vade; oran; getiri; itfa; sıklık; [temel])
=PRICE(settlement; maturity; rate; yld; redemption; frequency; [basis])
mutabakat vade indirim itfa temel
İndirimli tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir
=DEĞERİND(mutabakat; vade; indirim; itfa; [temel])
=PRICEDISC(settlement; maturity; discount; redemption; [basis])
mutabakat vade çıkış oran getiri temel
Vadesinde faiz ödenen bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir
=DEĞERVADE(mutabakat; vade; çıkış; oran; getiri; [temel])
=PRICEMAT(settlement; maturity; issue; rate; yld; [basis])
mantıksal
Bağımsız değişkeninin mantığını tersine çevirir
=DEĞİL(mantıksal)
=NOT(logical)
eski_metin başlangıç_sayısı sayı_karakterler yeni_metin
Metnin içindeki karakterleri değiştirir
=DEĞİŞTİR(eski_metin; başlangıç_sayısı; sayı_karakterler; yeni_metin)
=REPLACE(old_text; start_num; num_chars; new_text)
eski_metin başlangıç_sayısı sayı_bayt'lar yeni_metin
Metnin içindeki karakterleri değiştirir
=DEĞİŞTİRB(eski_metin; başlangıç_sayısı; sayı_bayt'lar; yeni_metin)
sayı1 sayı2
İki değerin eşit olup olmadığını sınar
=DELTA(sayı1; [sayı2])
=DELTA(number1; [number2]]
açı
Radyanları dereceye dönüştürür
=DERECE(açı)
=DEGREES(angle)
bağlantı küme_ifadesi derece başlık
Küme içindeki üyenin derecesini veya kaçıncı olduğunu verir
=DERECELİKÜPÜYESİ(bağlantı; küme_ifadesi; derece; [başlık])
=CUBERANKEDMEMBER(connection; set_expression; rank; [caption])
dizi
Bir dizinin dizey determinantını verir
oran dönem_sayısı bd gd tür
Bir yıllık dönemsel ödemeyi verir
=DEVRESEL_ÖDEME(oran; dönem_sayısı; bd; [gd]; [tür])
=PMT(rate; nper; pv; [fv]; [type])
dizi
Dikey bir hücre aralığını yatay, yatay bir hücre aralığını ise dikey verir.
=DEVRİK_DÖNÜŞÜM(dizi)
=TRANSPOSE(array)
dizi
Bir dizinin dizey tersini verir
=DİZEY_TERS(dizi)
=MINVERSE(array)
0
DOĞRU mantıksal değerini verir
=DOĞRU()
=TRUE()
başv_metni a1
Metin değeriyle belirtilen bir başvuru verir
=DOLAYLI(başv_metni; [a1])
=INDIRECT(ref_text; [a1])
bilinen_y'ler bilinen_x'ler sabit konum
Doğrusal bir eğilimin parametrelerini verir
=DOT(bilinen_y'ler; [bilinen_x'ler]; [sabit]; [konum])
=LINEST(known_ys; [known_xs]; [const]; [stats])
dizi dörttebir
Veri kümesinin dörtte birini verir
=DÖRTTEBİRLİK.DHL(dizi; dörttebir)
=QUARTILE.INC(array; quart)
dizi dörrtebir
Veri kümesinin dörtte birini 0..1, hariç yüzde birlik değerler tabanında verir
=DÖRTTEBİRLİK.HRC(dizi; dörrtebir)
=QUARTILE.EXC(array; quart)
dizi dörttebir
Bir veri kümesinin kartil değerini verir
=DÖRTTEBİRLİK(dizi; dörttebir)
=QUARTILE(array; quart)
aranan_değer tablo_dizisi sütun_indis_sayısı aralık_bak
Bir dizinin ilk sütununa bakar ve bir hücrenin değerini vermek için satır boyunca hareket eder.
=DÜŞEYARA(aranan_değer; tablo_dizisi; sütun_indis_sayısı; [aralık_bak])
=VLOOKUP(lookup_value; table_array; col_index_num; [range_lookup])
değer
Değer boşsa, DOĞRU verir
=EBOŞSA(değer)
=ISBLANK(value)
number significance
0
başvuru
Formül içeren bir hücreye başvuru varsa DOĞRU değerini verir
=EFORMÜLSE(başvuru)
=ISFORMULA(reference)
mantıksal_sınama eğer_doğruysa_değer eğer_yanlışsa_değer
Gerçekleştirilecek bir mantıksal sınama belirtir
=EĞER(mantıksal_sınama; [eğer_doğruysa_değer]; [eğer_yanlışsa_değer])
=IF(logical_test; [value_if_true]; [value_if_false])
değer eğer_hatalıysa_değer
Formül hata değerlendiriyorsa belirttiğiniz değeri verir; aksi taktirde formül sonucunu verir
=EĞERHATA(değer; eğer_hatalıysa_değer)
=IFERROR(value; value_if_error)
aralık ölçüt aralık_ortalaması
Verilen ölçüte uygun bir aralıktaki tüm hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir
=EĞERORTALAMA(aralık; ölçüt; [aralık_ortalaması])
=AVERAGEIF(range; criteria; [average_range])
aralık ölçüt
Verilen ölçütlere uyan bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri sayar
=EĞERSAY(aralık; ölçüt)
=COUNTIF(range; criteria)
değer değer_eğer_yok
İfade #YOK olarak çözümlenirse belirttiğiniz değeri verir, aksi takdirde ifadenin sonucunu verir
=EĞERYOKSA(değer; değer_eğer_yok)
=IFNA(value; value_if_na)
bilinen_y'ler bilinen_x'ler yeni_x'ler sabit
Doğrusal bir eğilim boyunca değer verir
=EĞİLİM(bilinen_y'ler; [bilinen_x'ler]; [yeni_x'ler]; [sabit])
=TREND(known_ys; [known_xs]; [new_xs]; [const])
bilinen_y'ler bilinen_x'ler
Doğrusal çakışma çizgisinin eğimini verir
=EĞİM(bilinen_y'ler; bilinen_x'ler)
=SLOPE(known_ys; known_xs)
değer
Değer #YOK dışındaki bir hata değeriyse, DOĞRU verir
=EHATA(değer)
=ISERR(value)
değer
Değer herhangi bir hata değeriyse, DOĞRU verir
=EHATALIYSA(değer)
=ISERROR(value)
dizin_sayısı değer1 değer2
Değerler listesinden bir değer seçer
=ELEMAN(dizin_sayısı; değer1; [değer2]; …)
=CHOOSE(index_num; value1; [value2]; ...)
değer
Değer mantıksal bir değerse, DOĞRU verir
=EMANTIKSALSA(değer)
=ISLOGICAL(value)
değer
Değer metin değilse, DOĞRU verir
=EMETİNDEĞİLSE(değer)
=ISNONTEXT(value)
değer
Değer bir metinse, DOĞRU verir
=EMETİNSE(değer)
=ISTEXT(value)
sayı1 sayı2
Dizide veya veri aralığında en sık görünen değerleri dikey sırada verir
=ENÇOK_OLAN.ÇOK(sayı1; [sayı2]; …)
=MODE.MULT(number1; [number2]; ...)
sayı1 sayı2
Veri kümesindeki en sık karşılaşılan değeri verir
=ENÇOK_OLAN.TEK(sayı1; [sayı2]; …)
=MODE.SNGL(number1; [numebr2]; ...)
sayı1 sayı2
Bir veri kümesindeki en sık rastlanan değeri verir
=ENÇOK_OLAN(sayı1; [sayı2]; …)
=MODE(number1; [number2]; ...)
değer
Değer bir başvuruysa, DOĞRU verir
=EREFSE(değer)
=ISREF(value)
değer
Değer bir sayıysa, DOĞRU verir
=ESAYIYSA(değer)
=ISNUMBER(value)
0
0
0
nominal_oran dönem_sayısı
Efektif yıllık faiz oranını verir
=ETKİN(nominal_oran; dönem_sayısı)
=EFFECT(nominal_rate; npery)
aralık ölçüt toplam_aralığı
Belirli bir ölçütle belirlenen hücreleri ekler
=ETOPLA(aralık; ölçüt; [toplam_aralığı])
=SUMIF(range; criteria; [sum_range])
değer
Değer #YOK hata değeriyse, DOĞRU verir
=EYOKSA(değer)
=ISNA(value)
x serb_derecesi1 serb_derecesi2
F olasılık dağılımını verir
=F.DAĞ.SAĞK(x; serb_derecesi1; serb_derecesi2)
=F.DIST.RT(x; deg_freedom1;)
x serb_derecesi1 serb_derecesi2 kümülatif
F olasılık dağılımını verir
=F.DAĞ(x; serb_derecesi1; serb_derecesi2; kümülatif)
=F.DIST(x; deg_freedom1; deg_freedom2; cumulative)
olasılık serb_derecesi2 serb_derecesi2
F olasılık dağılımının tersini verir
=F.TERS.SAĞK(olasılık; serb_derecesi2; serb_derecesi2)
=F.INV.RT(probability; deg_freedom1; deg_freedom2)
olasılık serb_derecesi1 serb_derecesi2
F olasılık dağılımının tersini verir
=F.TERS(olasılık; serb_derecesi1; serb_derecesi2)
=F.INV(probability; deg_freedom1; deg_freedom2)
dizi1 dizi2
F-test sonucunu verir
=F.TEST(dizi1; dizi2)
=F.TEST(array1; array2)
dönem_sayısı devresel_ödeme bd gd tür
Bir yıllık dönem başına düşen faiz oranını verir
=FAİZ_ORANI(dönem_sayısı; devresel_ödeme; bd; [gd]; [tür]; [tahmin])
=RATE(nper; pmt; pv; [fv]; [type]; [guess])
mutabakat vade yatırım itfa temel
Tam olarak yatırım yapılmış bir tahvilin faiz oranını verir
=FAİZORANI(mutabakat; vade; yatırım; itfa; [temel])
=INTRATE(settlement; maturity; investment; redemption; [basis])
oran dönem dönem_sayısı bd gd tür
Bir yatırımın verilen bir süre için faiz ödemesini verir
=FAİZTUTARI(oran; dönem; dönem_sayısı; bd; [gd]; [tür])
=IPMT(rate; per; nper; pv; [fv]; [type])
x serb_derecesi1 serb_derecesi2
F olasılık dağılımını verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir
=FDAĞ(x; serb_derecesi1; serb_derecesi2)
=FDIST(x; deg_freedom1; deg_freedom2)
x
Fisher dönüşümünü verir
=FISHER(x)
=FISHER(x)
y
Fisher dönüşümünün tersini verir
=FISHERTERS(y)
=FISHERINV(y)
başvuru
Formül çubuğunda görüntüleneni verir
=FORMÜLMETNİ(başvuru)
=FORMULATEXT(reference)
olasılık serb_derecesi1 serb_derecesi2
F olasılık dağılımının tersini verir
=FTERS(olasılık; serb_derecesi1; serb_derecesi2)
=FINV(probability; deg_freedom1; deg_freedom2)
dizi1 dizi2
Bir F-testin sonucunu verir
=FTEST(dizi1; dizi2)
=FTEST(array1; array2)
x alfa beta kümülatif
Gama dağılımını verir
=GAMA.DAĞ(x; alfa; beta; kümülatif)
=GAMMA.DIST(x; alpha; beta; cumulative)
olasılık alfa beta
Gama kümülatif dağılımının tersini verir
=GAMA.TERS(olasılık; alfa; beta)
=GAMMA.INV(probability; alpha; beta)
x
Gama işlevi değerini verir
=GAMA(x)
=GAMMA(x)
x alfa beta kümülatif
Gama dağılımını verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
=GAMA.DAĞ(x; alfa; beta; kümülatif)
=GAMMA.DIST(x; alpha; beta; cumulative)
x
Gama işlevi Γ(x)'in doğal logaritmasını verir
=GAMALN.DUYARLI(x)
=GAMMALN.PRECISE(x)
x
Gama işlevi Γ(x)'in doğal logaritmasını verir
=GAMALN(x)
=GAMMALN(x)
olasılık alfa beta
Gama birikimli dağılımının tersini verir
=GAMA.TERS(olasılık; alfa; beta)
=GAMMA.INV(probability; alpha; beta)
x
Standart normal kümülatif dağılımdan 0,5 azını verir
=GAUSS(x)
=GAUSS(x)
oran dönem_sayısı devresel_ödeme bd tür
Bir yatırımın gelecekteki değerini verir
=GD(oran; dönem_sayısı; devresel_ödeme; [bd]; [tür])
=FV(rate; nper; pmt; [pv]; [type])
anapara program
Bir seri birleşik faiz oranı uyguladıktan sonra, bir başlangıçtaki anaparanın gelecekteki değerini verir
=GDPROGRAM(anapara; program)
=FVSCHEDULE(principal; schedule)
sayı1 sayı2
Geometrik ortayı verir
=GEOORT(sayı1; [sayı2]; …)
=GEOMEAN(number1; [number2]; ...)
çıkış ilk_faiz mutabakat oran nominal sıklık temel hesapl_yöntemi
Belli aralıklarla faiz veren bir tahvilin tahakkuk etmiş faizini verir
=GERÇEKFAİZ(çıkış; ilk_faiz; mutabakat; oran; nominal; sıklık; [temel]; [hesapl_yöntemi])
=ACCRINT(issue; first_interest; settlement; rate; par; frequency; [basis]; [calc_method])
çıkış mutabakat oran nominal temel
Vadesinde ödeme yapan bir tahvilin tahakkuk etmiş faizini verir
=GERÇEKFAİZV(çıkış; mutabakat; oran; nominal; [temel])
=ACCRINTM(issue; settlement; rate; par; [basis])
dönem_sayısı bd gd
Yatırımın çoğalması için eşdeğer bir faiz oranını verir
=GERÇEKLEŞENYATIRIMGETİRİSİ(dönem_sayısı; bd; gd)
=RRI(nper; pv; fv)
mutabakat vade yatırım indirim temel
Tam olarak yatırılmış bir tahvilin vadesinin bitiminde alınan miktarı verir
=GETİRİ(mutabakat; vade; yatırım; indirim; [temel])
=RECEIVED(settlement; maturity; investment; discount; [basis])
seri_no
Seri numarasını, ayın bir gününe dönüştürür
=GÜN(seri_no)
=DAY(serial_number)
başlangıç_tarihi bitiş_tarihi yöntem
İki tarih arasındaki gün sayısını, 360 günlük yılı esas alarak hesaplar
=GÜN360(başlangıç_tarihi; bitiş_tarihi; [yöntem])
=DAYS360(start_date; end_date; [method])
bitiş_tarihi başlangıç_tarihi
İki tarih arasındaki gün sayısını verir
=GÜNSAY(bitiş_tarihi; başlangıç_tarihi)
=DAYS(end_date; start_date)
alfa standart_sapma boyut
Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir
=GÜVENİLİRLİK.NORM(alfa; standart_sapma; boyut)
=CONFIDENCE.NORM(alpha; standard_dev; size)
alfa standart_sapma boyut
T-dağılımını kullanarak nüfus ortalamasının güven aralığını verir
=GÜVENİLİRLİK.T(alfa; standart_sapma; boyut)
=CONFIDENCE.T(alpha; standard_dev; size)
alfa standart_satma boyut
Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir
=GÜVENİRLİK(alfa; standart_satma; [boyut])
=CONFIDENCE(alpha; standard_dev; [size])
progID sunucu konu1 konu2
COM otomasyonunu destekleyen bir programdan gerçek zamanlı verileri verir
=GZV(progID; sunucu; konu1; [konu2]; …)
=RTD(progID; server; topic1; [topic2]; ...)
seri_no döndür_tür
Bir seri numarasını, haftanın gününe dönüştürür
=HAFTANINGÜNÜ(seri_no; [döndür_tür])
=WEEKDAY(serial_number; [return_type])
seri_num dönüş_türü
Dizisel değerini, haftanın yıl içinde bulunduğu konumu sayısal olarak gösteren sayıya dönüştürür
=HAFTASAY(seri_num; [dönüş_türü])
=WEEKNUM(serial_number; [return_type])
sayı1 sayı2
Harmonik ortayı verir
=HARORT(sayı1; [sayı2]; …)
=HARMEAN(number1; [number2]; ...)
hata_değer
Bir hata türüne ilişkin sayıları verir
=HATA.TİPİ(hata_değer)
=ERROR.TYPE(error_val)
X
Hata işlevini verir
=HATAİŞLEV.DUYARLI(X)
=ERF.PRECISE(X)
alt_limit üst_limit
Hata işlevini verir
=HATAİŞLEV(alt_limit; [üst_limit]
=ERF(lower_limit; [upper_limit])
sayı basamak
Onaltılı bir sayıyı ikiliye dönüştürür
=HEX2BIN(sayı; [basamak])
=HEX2BIN(number; [places])
sayı
Onaltılı bir sayıyı ondalığa dönüştürür
=HEX2DEC(sayı)
=HEX2DEC(number)
sayı basamak
Onaltılı bir sayıyı sekizliğe dönüştürür
=HEX2OCT(sayı; [basamak]
=HEX2OCT(number; [places])
başarı_örnek örnek_sayısı başarı_popülasyon pop_sayısı kümülatif
Hipergeometrik dağılımı verir
=HİPERGEOM.DAĞ(başarı_örnek; örnek_sayısı; başarı_popülasyon; pop_sayısı; kümülatif)
=HYPGEOM.DIST(sample_s; number_sample; population_s; number_pop; cumulative)
başarı_örnek sayı_örnek başarı_popülasyon sayı_pop
Hipergeometrik dağılımı verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
=HİPERGEOMDAĞ(başarı_örnek; sayı_örnek; başarı_popülasyon; sayı_pop)
=HYPGEOMDIST(sample_s; number_sample; population_s; number_pop)
düzenleme vade indirim
Hazine bonosu için 100 TL'lik nominal değerin fiyatını verir
=HTAHDEĞER(düzenleme; vade; indirim)
=TBILLPRICE(settlemet; maturity; discount)
düzenleme vade indirim
Hazine bonosunun bono eşdeğeri ödemesini verir
=HTAHEŞ(düzenleme; vade; indirim)
=TBILLEQ(settlement; maturity; discount)
düzenleme vade ücret
Bir Hazine bonosunun ödemesini verir
=HTAHÖDEME(düzenleme; vade; ücret)
=TBILLYIELD(settlement; maturity; pr)
bilgi_türü başvuru
Bir hücrenin biçimlendirmesi, konumu ya da içeriği hakkında bilgi verir
=HÜCRE(bilgi_türü; [başvuru])
=CELL(info_type; [reference])
sayı anlam
En yakın büyük tam sayıya ya da en yakın katına yuvarlanmış sayıyı verir
=ISO.TAVAN(sayı; [anlam])
tarih
Belirli bir tarih için, yılın ISO hafta numarası sayısını verir
=ISOHAFTASAY(tarih)
=ISOWEEKNUM(date)
oran dönem dönem_sayısı bd
Yatırımın belirli bir dönemi boyunca ödenen faizi hesaplar.
=ISPMT(oran; dönem; dönem_sayısı; bd)
=ISPMT(rate; per; nper; pv)
değerler tahmin
Bir para akışı serisi için, iç verim oranını verir
=İÇ_VERİM_ORANI(değerler; [tahmin])
=IRR(values; [guess])
ifade değer1 sonuç1 varsayılan_veya_değer2 sonuç2
Değerler listesindeki bir ifadeyi değerlendirir ve eşleşen ilk değere karşılık gelen sonucu döndürür
=İLKEŞLEŞEN(ifade; değer1; sonuç1; [varsayılan_veya_değer2; sonuç2]; …)
=SWITCH(expression; value1; result1; [default_or_value2; result2]; ...)
mutabakat vade fiyat itfa temel
Bir tahvilin indirim oranını verir
=İNDİRİM(mutabakat; vade; fiyat; itfa; [temel])
=DISC(settlement; maturity; pr; redemption; [basis])

Başvurudan veya diziden bir değer seçmek için, bir dizin kullanır
=İNDİS(başv; satır_sayısı; [sütun_sayısı]; [alan_sayısı]
=İNDİS(dizi; satır_sayısı; [sütun_sayısı])

=INDEX(reference; row_num; [column_num]; [area_num])
=INDEX(array; row_num; [column_num])
sayı
Bir sayının işaretini verir
=İŞARET(sayı)
=SIGN(number)
başlangıç_tarihi gün_sayısı hafta_sonu tatiller
Hangi günlerin ve kaç günün tatil günü olduğunu belirtmek için belirtilen iş günü sayısının öncesi ve sonrasındaki tarihin seri numarasını parametre kullanarak verir
=İŞGÜNÜ.ULUSL(başlangıç_tarihi; gün_sayısı; [hafta_sonu]; [tatiller])
=WORKDAY.INTL(start_date; days; [weekend]; [holidays])
başlangıç_tarihi gün_sayısı tatiller
Belirtilen sayıda çalışma günü öncesinin ya da sonrasının tarihinin seri numarasını verir
=İŞGÜNÜ(başlangıç_tarihi; gün_sayısı; [tatiller])
=WORKDAY(start_date; days; [holidays])
aranan_değer aranan_dizi eşleştir_tür
Bir başvurudaki veya dizideki değerleri arar
=KAÇINCI(aranan_değer; aranan_dizi; [eşleştir_tür])
=MATCH(lookup_value; lookup_array; [match_type])
sayı
Pozitif bir karekök verir
=KAREKÖK(sayı)
=SQRT(number)
sayı
(* Pi sayısının) kare kökünü verir
=KAREKÖKPİ(sayı)
=SQRTPI(number)
gerçel_sayı karm_sayı sonek
Gerçek ve sanal katsayıları, karmaşık sayıya dönüştürür
=KARMAŞIK(gerçel_sayı; karm_sayı; [sonek])
=COMPLEX(real_num; i_num;[suffix])
başv satırlar sütunlar yükseklik genişlik
Verilen bir başvurudan, bir başvuru kaydırmayı verir
=KAYDIR(başv; satırlar; sütunlar; [yükseklik]; [genişlik])
=OFFSET(reference; rows; cols; [height]; [width])
bilinen_y'ler bilinen_x'ler
Doğrusal çakıştırma çizgisinin kesişme noktasını verir
=KESMENOKTASI(bilinen_y'ler; bilinen_x'ler)
=INTERCEPT(known_ys; known_xs)
metin
Metindeki boşlukları kaldırır
=KIRP(metin)
=TRIM(text)
dizi yüzde
Bir veri kümesinin iç ortasını verir
=KIRPORTALAMA(dizi; yüzde)
=TRIMMEAN(array; percent)
x serb_derecesi
Kikare dağılımının tek kuyruklu olasılığını verir
=KİKARE.DAĞ.SAĞK(x; serb_derecesi)
=CHISQ.DIST.RT(x;deg_freedom)
x serb_derecesi kümülatif
Kümülatif beta olasılık yoğunluk işlevini verir
=KİKARE.DAĞ(x; serb_derecesi; kümülatif)
=CHISQ.DIST(x; deg_freedom; cumulative)
olasılık serb_derecesi
Kikare dağılımının tek kuyruklu olasılığının tersini verir
=KİKARE.TERS.SAĞK(olasılık; serb_derecesi)
=CHISQ.INV.RT(probability; deg_freedom)
olasılık serb_derecesi
Kümülatif beta olasılık yoğunluk işlevini verir
=KİKARE.TERS(olasılık; serb_derecesi)
=CHISQ.INV(proability; deg_freedom)
etkin_erim beklenen_erim
Bağımsızlık sınamasını verir
=KİKARE.TEST(etkin_erim; beklenen_erim)
=CHISQ.TEST(actual_range; expected_range)
x serb_derecesi kümülatif
Kikare dağılımının tek kuyruklu olasılığını verir. Not: Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
=KİKAREDAĞ(x; serb_derecesi; kümülatif)
=CHIDIST(x; deg_freedom)
olasılık serb_derecesi
Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığının tersini verir
=KİKARETERS(olasılık; serb_derecesi)
=CHIINV(probability; deg_freedom)
etkin_erim beklenen_erim
Bağımsızlık sınamalarını verir
=KİKARETEST(etkin_erim; beklenen_erim)
=CHITEST(actual_range; expected_range)
metin
Bir metin dizesindeki ilk karakter için sayısal bir kod verir
=KOD(metin)
=CODE(text)
sayı sayı_seçilen
Verilen sayıda öğenin kombinasyon sayısını verir
=KOMBİNASYON(sayı; sayı_seçilen)
=COMBIN(number; number_chosen)
sayı sayı_seçilen
Verilen sayıda öğe için yinelemelerle birlikte kombinasyon sayısını verir
=KOMBİNASYONA(sayı; sayı_seçilen)
=COMBINA(number; number_chosen)
dizi1 dizi2
İki veri kümesi arasındaki bağlantı katsayısını verir
=KORELASYON(dizi1; dizi2)
=CORREL(array1; array2)
dizi1 dizi2
Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan kovaryansı verir
=KOVARYANS.P(dizi1; dizi2)
=COVARIANCE.P(array1; array2)
dizi1 dizi2
Örnek kovaryansı, iki veri dizisinde her veri noktası için ürün sapma ortalamasını verir
=KOVARYANS.S(dizi1; dizi2)
=COVARIANCE.S(array1; array2)
dizi1 dizi2
Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan, kovaryansı verir
=KOVARYANS(dizi1; dizi2)
=COVAR(array1; array2)
bağ_konumu yakın_ad
Bir ağ sunucusunda, bir intranette ya da Internette depolanan bir belgeyi açan bir kısayol ya da atlama oluşturur
=KÖPRÜ(bağ_konumu; [yakın_ad])
=HYPERLINK(link_location; [friendly_name])
denemeler başarı_olasılığı alfa
Birikimli binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya ölçüt değerine eşit olduğu en küçük değeri verir
=KRİTİKBİNOM(denemeler; başarı_olasılığı; alfa)
=CRITBINOM(trials; probability_s; alpha)
mutabakat vade sıklık temel
Kupon süresindeki, gün sayısını, alış tarihini de içermek üzere, verir
=KUPONGÜN(mutabakat; vade; sıklık; [temel])
=COUPDAYS(settlement; maturity; frequency; [basis])
mutabakat vade sıklık temel
Kupon süresinin başlangıcından alış tarihine kadar olan süredeki gün sayısını verir
=KUPONGÜNBD(mutabakat; vade; sıklık; [temel])
=COUPDAYBS(settlement; maturity; frequency; [basis])
mutabakat vade sıklık temel
Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihine kadar olan gün sayısını verir
=KUPONGÜNDSK(mutabakat; vade; sıklık; [temel])
=COUPDAYSNC(settlement; maturity; frequency; [basis])
mutabakat vade sıklık temel
Alış tarihinden bir önceki kupon tarihini verir
=KUPONGÜNÖKT(mutabakat; vade; sıklık; [temel])
=COUPPCD(settlement; maturity; frequency; [basis])
mutabakat vade sıklık temel
Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihini verir
=KUPONGÜNSKT(mutabakat; vade; sıklık; [temel])
=COUPNCD(settlement; maturity; frequency; [basis])
mutabakat vade sıklık temel
Alış tarihiyle vade tarihi arasında ödenecek kuponların sayısını verir
=KUPONSAYI(mutabakat; vade; sıklık; [temel])
=COUPNUM(settlement; maturity; frequency; [basis])
sayı üs
Bir üsse yükseltilmiş sayının sonucunu verir
=KUVVET(sayı; üs)
=POWER(number; power)
dizi k
Bir veri kümesindeki k. en küçük değeri verir
=KÜÇÜK(dizi; k)
=SMALL(array; k)
metin
Metni küçük harfe dönüştürür
=KÜÇÜKHARF(metin)
=LOWER(text)
bağlantı üye_ifadesi1
Bir küpten toplam değeri verir
=KÜPDEĞERİ(bağlantı; [üye_ifadesi1]; …)
=CUBEVALUE(connection; [member_expression1]; ...)
bağlantı kpi_adı kpi_özelliği başlık
Kilit performans göstergesi (KPI-Key Performance Indicator) adını, özelliğini ve ölçüsünü verir ve hücredeki ad ve özelliği gösterir
=KÜPKPIÜYESİ(bağlantı; kpi_adı; kpi_özelliği; [başlık]
=CUBEKPIMEMBER(connection; kpi_name; kpi_property; [caption])
küme
Kümedeki öğelerin sayısını verir
=KÜPKÜMESAYISI(küme)
=CUBESETCOUNT(set)
bağlantı küme_ifadesi başlık sıralama_düzeni sıralama_ölçütü
Kümeyi oluşturan ve ardından bu kümeyi Microsoft Office Excel'e getiren sunucudaki küpe küme ifadelerini göndererek hesaplanan üye veya kayıt kümesini tanımlar
=KÜPKÜMESİ(bağlantı; küme_ifadesi; [başlık]; [sıralama_düzeni]; [sıralama_ölçütü])
=CUBESET(connection; set_expression; [caption]; [sort_order]; [sort_by])
bağlantı üye_ifadesi özellik
Küpteki bir üyenin özelliğinin değerini verir
=KÜPÜYEÖZELLİĞİ(bağlantı; üye_ifadesi; özellik)
=CUBEMEMBERPROPERTY(connection; member_expression; property)
bağlantı üye_ifadesi başlık
Küp hiyerarşisinde bir üyeyi veya kaydı verir
=KÜPÜYESİ(bağlantı; üye_ifadesi; [başlık])
=CUBEMEMBER(connection; member_expression; [caption])
sayı katsayı
İstenen kata yuvarlanmış bir sayı verir
=KYUVARLA(sayı; katsayı)
=MROUND(number; multiple)
sayı onluklar
Bir sayıyı TL (türk lirası) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürür.
=LİRA(sayı; [onluklar])
=DOLLAR(number; [decimals])
ondalık_para payda
Ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatını, kesir olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür
=LİRAKES(ondalık_para; payda)
=DOLLARFR(decimal_dollar; fraction)
kesirli_para payda
Kesir olarak tanımlanmış lira fiyatını, ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür
=LİRAON(kesirli_para; payda)
=DOLLARDE(fractional_dollar; fraction)
sayı
Bir sayının doğal logaritmasını verir
=LN(sayı)
=LN(number)
sayı taban
Bir sayının, belirtilen bir tabandaki logaritmasını verir
=LOG(sayı; [taban])
=LOG(number; [base])
sayı
Bir sayının 10 tabanında logaritmasını verir
=LOG10(sayı)
=LOG10(number)
x ortalama standart_sapma kümülatif
Logaritmik normal kümülatif dağılımını verir
=LOGNORM.DAĞ(x; ortalama; standart_sapma; kümülatif)
=LOGNORM.DIST(x; mean; standard_dev; cumulative)
olasılık ortalama standart_sapma
Logaritmik normal kümülatif dağılımının tersini verir
=LOGNORM.TERS(olasılık; ortalama; standart_sapma)
=LOGNORM.INV(probability; mean; standard_dev)
x ortalama standart_sapma
Logaritmik normal kümülatif dağılımını verir
=LOGNORMDAĞ(x; ortalama; standart_sapma)
=LOGNORMDIST(x; mean; standard_dev)
olasılık ortalama standart_sapma
Bir lognormal dağılımının tersini verir
=LOGTERS(olasılık; ortalama; standart_sapma)
=LOGINV(probability; mean; standard_dev)
bilinen_y'ler bilinen_x'ler sabit konum
Üstel bir eğilimin parametrelerini verir
=LOT(bilinen_y'ler; [bilinen_x'ler]; [sabit]; [konum])
=LOGEST(known_ys; [known_xs]; [const]; [stats])
değer
Bağımsız değerlerini metne dönüştürür
=M(değer)
=T(value)
sayı sayı2
Bir bağımsız değişkenler listesindeki en büyük değeri verir
=MAK(sayı; [sayı2]; …)
=MAX(number1; [number2]; ...)
değer1 değer2
Bir bağımsız değişkenler listesindeki, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, en büyük değeri verir
=MAKA(değer1; [değer2]; …)
=MAXA(value1; [value2]; ...)
bul_metin metin başlangıç_sayısı
Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlı değildir)
=MBUL(bul_metin; metin; [başlangıç_sayısı])
=SEARCH(find_text; within_text; [start_num])
sınırlayıcı boşları_yoksay metin1 metin2
Birden çok aralık ve/veya dizedeki metinleri birleştirir ve birleştirilen her metin değeri arasına belirttiğiniz bir sınırlayıcıyı ekler
=METİNBİRLEŞTİR(sınırlayıcı; boşları_yoksay; metin1; [metin2]; …)
=TEXTJOIN(delimiter; ignore_empty; text1; [text2]; ...)
değer biçim_metni
Bir sayıyı biçimlendirir ve metne dönüştürür
=METNEÇEVİR(değer; biçim_metni)
=TEXT(value; format_text)
sayı1 sayı2
Bir bağımsız değişkenler listesindeki en küçük değeri verir
=MİN(sayı1; [sayı2]; …)
=MIN(number1; [number2]; ...)
değer1 değer2
Bir bağımsız değişkenler listesindeki, sayılar, metin ve mantıksal değerleri de içermek üzere, en küçük değeri verir
=MİNA(değer1; [değer2]; …)
=MINA(value1; [value2]; ...)
sayı bölen
Bölmeden kalanı verir
=MOD(sayı; bölen)
=MOD(number; divisor)
mutabakat vade kupon getiri sıklık temel
Varsayılan par değeri 10.000.000 lira olan bir tahvil için Macauley değiştirilmiş süreyi verir
=MSÜRE(mutabakat; vade; kupon; getiri; sıklık; [temel])
=MDURATION(settlement; maturity; coupon; yld; frequency; [basis])
Sayı
Bir sayının mutlak değerini verir. Bir sayının mutlak değeri, işareti olmadan sayıdır.
=MUTLAK(sayı)
=ABS(number)
oran değer1 değer2
Bir yatırımın bugünkü net değerini, bir dönemsel para akışları serisine ve bir indirim oranına bağlı olarak verir
=NBD(oran; değer1; [değer2]; …)
=NPV(rate; value1; [value2]; ...)
hata_sayısı başarı_sayısı başarı_olasılığı kümülatif
Negatif binom dağılımını verir
=NEGBİNOM.DAĞ(hata_sayısı; başarı_sayısı; başarı_olasılığı; kümülatif)
=NEGBINOM.DIST(number_f; number_s; probability_s; cumulative)
başarısızlık başarı_sı başarı_o
Negatif binom dağılımını verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir
=NEGBİNOMDAĞ(başarısızlık; başarı_sı; başarı_o)
=NEGBINOMDIST(number_f; number_s; probability_s)
etkin_oran dönem_sayısı
Yıllık nominal faiz oranını verir
=NOMİNAL(etkin_oran; dönem_sayısı)
=NOMINAL(effect_rate; npery)
x ortalama standart_sapma kümülatif
Normal kümülatif dağılımı verir
=NORM.DAĞ(x; ortalama; standart_sapma; kümülatif)
=NORM.DIST(x; mean; standard_dev; cumulative)
z kümülatif
Standart normal kümülatif dağılımı verir
=NORM.S.DAĞ(z; kümülatif)
=NORM.S.DIST(z; cumulative)
olasılık
Standart normal kümülatif dağılımın tersini verir
=NORM.S.TERS(olasılık)
=NORM.S.INV(probability)
olasılık ortalama standart_sapma
Standart normal kümülatif dağılımın tersini verir
=NORM.TERS(olasılık; ortalama; standart_sapma)
=NORM.INV(probability; mean; standard_dev)
x ortalama standart_sapma kümülatif
Normal kümülatif dağılımı verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
=NORMDAĞ(x; ortalama; standart_sapma; kümülatif)
=NORMDIST(x; mean; standard_dev; cumulative)
z
Standart normal kümülatif dağılımı verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
=NORMSDAĞ(z)
=NORMSDIST(z)
olasılık
Standart normal birikimli dağılımın tersini verir
=NORMSTERS(olasılık)
=NORMSINV(probability)
olasılık ortalama standart_sapma
Normal birikimli dağılımın tersini verir
=NORMTERS(olasılık; ortalama; standart_sapma)
=NORMINV(probability; mean; standard_dev)
sayı sayı_rakamlar
Bir sayının, tamsayı durumuna gelecek şekilde, fazlalıklarını atar
=NSAT(sayı; [sayı_rakamlar])
=TRUNC(number; [num_digits])
sayı1 sayı2
En büyük ortak böleni verir
=OBEB(sayı1; [sayı2]; …)
=GCD(number1;[number2]; ...)
sayı basamak
Sekizli bir sayıyı ikiliye dönüştürür
=OCT2BIN(sayı; [basamak])
=OCT2BIN(number; [places])
sayı
Sekizli bir sayıyı ondalığa dönüştürür
=OCT2DEC(sayı)
=OCT2DEC(number)
sayı basamak
Sekizli bir sayıyı onaltılıya dönüştürür
=OCT2HEX(sayı; [basamak])
=OCT2HEX(number; [places])
sayı1 sayı2
En küçük ortak katı verir
=OKEK(sayı1; [sayı2]; …)
=LCM(number1; [number2]; ...)
x_aralığı olasılık_aralığı alt_sınır üst_sınır
Bir aralıktaki değerlerin iki limit arasında olma olasılığını verir
=OLASILIK(x_aralığı; olasılık_aralığı; alt_sınır; [üst_sınır])
=PROB(x_range; prob_range; lower_limit; [upper_limit])
sayı sayıtabanı
Verilen bir tabanda, bir sayının metin temsilini ondalık sayıya dönüştürür
=ONDALIK(sayı; sayıtabanı)
=DECIMAL(number; radix)
metin başlangıç_sayısı sayı_bayt'lar
Metin dizesinde, belirttiğiniz konumdan başlamak üzere belirli sayıda karakteri verir
=ORTAB(metin; başlangıç_sayısı; sayı_bayt'lar)
sayı1 sayı2
Bağımsız değişkenlerinin ortalamasını verir
=ORTALAMA(sayı1; [sayı2]; …)
=AVERAGE(number1; [number2]; ...)
değer1 değer2 ...
Bağımsız değişkenlerinin, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere ortalamasını verir
=ORTALAMAA(değer1; [değer2]; ...)
=AVERAGEA(value1; [value2]; ...)
sayı1 sayı2
Verilen sayıların ortancasını verir
=ORTANCA(sayı1; [sayı2]; …)
=MEDIAN(number1; [number2]; ...)
sayı1 sayı2
Veri noktalarının mutlak sapmalarının ortalamasını verir
=ORTSAP(sayı1; [sayı2]; …)
=AVEDEV(number1; [number2]; ...)
mutabakat vade oran fiyat itfa sıklık temel
Belirli aralıklarla faiz ödeyen bir tahvilin ödemesini verir
=ÖDEME(mutabakat; vade; oran; fiyat; itfa; sıklık; [temel])
=YIELD(settlement; maturity; rate; pr; redemption; frequency; [basis])
mutabakat vade fiyat itfa temel
İndirimli bir tahvilin yıllık ödemesini verir
=ÖDEMEİND(mutabakat; vade; fiyat; itfa; [temel])
=YIELDDISC(settlement; maturity; pr; redemption; [basis])
mutabakat vade çıkış oran fiyat temel
Vadesinin bitiminde faiz ödeyen bir tahvilin yıllık ödemesini verir
=ÖDEMEVADE(mutabakat; vade; çıkış; oran; fiyat; [temel])
=YIELDMAT(settlement; maturity; issue; rate; pr; [basis])
metin1 metin2
İki metin değerinin özdeş olup olmadığını anlamak için, değerleri denetler
=ÖZDEŞ(metin1; metin2)
=EXACT(text1; text2)
mantıksal1 mantıksal2
Tüm bağımsız değişkenlerin mantıksal özel durum VEYA değerini verir
=ÖZELVEYA(mantıksal1; [mantıksal2]; …)
=XOR(logical1; [logical2]; ...)
veri_alanı pivot_table alan1 öğe1 alan2 öğe2
Bir Özet Tabloda saklanan verileri verir
=ÖZETVERİAL(veri_alanı; pivot_table; [alan1; öğe1]; [alan2; öğe2]; …)
=GETPIVOTDATA(data_field; pivot_table; [field1; item1]; ...)
metin başlangıç_sayısı sayı_karakterler
Metin dizesinde, belirttiğiniz konumdan başlamak üzere belirli sayıda karakteri verir
=PARÇAAL(metin; başlangıç_sayısı; sayı_karakterler)
=MID(text; start_num; num_chars)
dizi1 dizis2
Pearson çarpım moment korelasyon katsayısını verir
=PEARSON(dizi1; dizis2)
=PEARSON(array1; array2)
sayı sayı_seçilen
Verilen sayıda nesne için, permütasyon sayısını verir
=PERMÜTASYON(sayı; sayı_seçilen)
=PERMUT(number; number_chosen)
sayı sayı_seçilen
Toplam nesnelerden seçilebilen belirli sayıda nesne için permütasyon sayısını verir (yinelemelerle birlikte)
=PERMÜTASYONA(sayı; sayı_seçilen)
=PERMUTATIONA(number; number_chosen)
x
Standart normal dağılım için yoğunluk işlevinin değerini verir
=PHI(x)
=PHI(x)
0
Pi değerini verir
=Pİ()
=PI()
x ortalama kümülatif
Poisson dağılımını verir
=POISSON.DAĞ(x; ortalama; kümülatif)
=POISSON.DIST(x; mean; cumulative)
x ortalama kümülatif
Poisson dağılımını verir
=POISSON(x; ortalama; kümülatif)
=POISSON(x; mean; cumulative)
oran bd gd
Belirtilen bir değere ulaşmak için yatırımın gerektirdiği dönem sayısını verir
=PSÜRE(oran; bd; gd)
=PDURATION(rate; pv; fv)
açı
Dereceleri radyanlara dönüştürür
=RADYAN(açı)
=RADIANS(angle)
sayı başv sıra
Sayılar listesinde bir sayının sıradaki yerini verir
=RANK.EŞİT(sayı; başv; [sıra])
=RANK.EQ(number; ref; [order])
sayı başv sıra
Sayılar listesinde bir sayının sıradaki yerini verir
=RANK.ORT(sayı; başv; [sıra])
=RANK.AVG(number; ref; [order])
sayı başv sıra
Bir sayılar listesindeki bir sayının mertebesini verir
=RANK(sayı; başv; [sıra])
=RANK(number; ref; [order])
alt üst
Belirttiğiniz sayılar arasında rastgele bir sayı verir
=RASTGELEARADA(alt; üst)
=RANDBETWEEN(bottom; top)
bilinen_y'ler bilinen_x'ler
Pearson çarpım moment korelasyon katsayısının karesini verir
=RKARE(bilinen_y'ler; bilinen_x'ler)
=RSQ(known_ys; known_xs)
sayı form
Bir normal rakamı, metin olarak, romen rakamına çevirir
=ROMEN(sayı; [form])
=ROMAN(number; [form])
0
0 ile 1 arasında rastgele bir sayı verir
=S_SAYI_ÜRET()
=RAND()
değer
Sayıya dönüştürülmüş bir değer verir
=S(değer)
=N(value)
serino
Bir seri numarasını saate dönüştürür
=SAAT(serino)
=HOUR(serial_number)
metin sayı_bayt'lar
Bir metin değerinden en sağdaki karakterleri verir
=SAĞB(metin; [sayı_bayt'lar])
metin sayı_karakter
Bir metin değerinden en sağdaki karakterleri verir
=SAĞDAN(metin; [sayı_karakter])
=RIGHT(text; [num_chars])
karmsayı
Karmaşık bir sayının sanal katsayısını verir
=SANAL(karmsayı)
=IMAGINARY(inumber)
karmsayı
Radyanlarla belirtilen bir açı olan teta bağımsız değişkenini verir
=SANBAĞ_DEĞİŞKEN(karmsayı)
=IMARGUMENT(inumber)
karmsayı1 karmsayı2
İki karmaşık sayının bölümünü verir
=SANBÖL(karmsayı1; karmsayı2)
=IMDIV(inumber1; inumber2)
karmsayı
Karmaşık bir sayının kosinüsünü verir
=SANCOS(karmsayı)
=IMCOS(inumber)
karmsayı
Karmaşık bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir
=SANCOSH(karmsayı)
=IMCOSH(inumber)
karmsayı
Karmaşık bir sayının kotanjantını verir
=SANCOT(karmsayı)
=IMCOT(inumber)
karmsayı
Karmaşık bir sayının kosekantını verir
=SANCSC(karmsayı)
=IMCSC(inumber)
karmsayı
Karmaşık bir sayının hiperbolik kosekantını verir
=SANCSCH(karmsayı)
=IMCSCH(inumber)
isayı1 isayı2
İki karmaşık sayının çarpımını verir
=SANÇARP(isayı1; [isayı2]; …)
=IMPRODUCT(inumber1; [inumber2]; ...)
isayı1 isayı2
İki karmaşık sayının farkını verir
=SANÇIKAR(isayı1; [isayı2]; …)
=IMSUM(inumber1; [inumber2]; ...)

Karmaşık bir sayının karmaşık eşleniğini verir
karmsayı
Karmaşık bir sayının, gerçek katsayısını verir
=SANGERÇEK(karmsayı)
=IMREAL(inumber)
seri_no
Bir seri numarasını saniyeye dönüştürür
=SANİYE(seri_no)
=SECOND(serial_number)
karmsayı
Karmaşık bir sayının karekökünü verir
=SANKAREKÖK(karmsayı)
=IMSQRT(inumber)
karmsayı sayı
Karmaşık bir sayıyı, bir tamsayı üssüne yükseltilmiş olarak verir
=SANKUVVET(karmsayı; sayı)
=IMPOWER(inumber; number)
karmsayı
Karmaşık bir sayının doğal logaritmasını verir
=SANLN(karmsayı)
=IMLN(inumber)
karmsayı
Karmaşık bir sayının, 10 tabanında logaritmasını verir
=SANLOG10(karmsayı)
=IMLOG10(inumber)
karmsayı
Karmaşık bir sayının 2 tabanında logaritmasını verir
=SANLOG2(karmsayı)
=IMLOG2(inumber)
karmsayı
Karmaşık bir sayının mutlak değerini (modül) verir
=SANMUTLAK(karmsayı)
=IMABS(inumber)
karmsayı
Karmaşık bir sayının sekantını verir
=SANSEC(karmsayı)
=IMSEC(inumber)
karmsayı
Karmaşık bir sayının hiperbolik sekantını verir
=SANSECH(karmsayı)
=IMSECH(inumber)
karmsayı
Karmaşık bir sayının sinüsünü verir
=SANSIN(karmsayı)
=IMSIN(inumber)
karmsayı
Karmaşık bir sayının hiperbolik sinüsünü verir
=SANSINH(karmsayı)
=IMSINH(inumber)
karmsayıWHEN excelPropertyId =235 THEN 'başv satır_sayısı sütun_sayısı alan_sayısı

dizi satır_sayısı sütun_sayısı'
Karmaşık bir sayının tanjantını verir
=SANTAN(karmsayı)
=IMTAN(inumber)
karmsayı1 karmsayı2
Karmaşık sayıların toplamını verir
=SANTOPLA(karmsayı1; karmsayı2)
=IMSUB(inumber1; inumber2)
karmsayı
Karmaşık bir sayının üssünü verir
=SANÜS(karmsayı)
=IMEXP(inumber)
sayı1 sayı2
Sapmaların karelerinin toplamını verir
=SAPKARE(sayı1; [sayı2]; …)
=DEVSQ(number1; [number2]; ...)
başvuru
Bir başvurunun satır sayısını verir
=SATIR([başvuru])
=ROW(reference)
dizi
Bir başvurudaki satırların sayısını verir
=SATIRSAY(dizi)
=ROWS(array)
değer
Başvurulan sayfanın sayfa numarasını verir
=SAYFA([değer])
=SHEET([value])
başvuru
Başvurudaki sayfa sayısını verir
=SAYFALAR([başvuru])
=SHEETS([reference])

Yerel ayardan bağımsız bir şekilde metni sayıya dönüştürür
0
0
0
sayı onluklar virgül_yok
Bir sayıyı, sabit sayıda ondalıkla, metin olarak biçimlendirir
=SAYIDÜZENLE(sayı; [onluklar; [virgül_yok])
=FIXED(number; [decimals]; [no_commas])
metin
Bir metin bağımsız değişkenini sayıya dönüştürür
=SAYIYAÇEVİR(metin)
=VALUE(text)
sayı
Bir açının sekantını verir
=SEC(sayı)
=SEC(number)
sayı
Bir açının hiperbolik sekantını verir
=SECH(sayı)
=SECH(number)
başlangıç_tarihi ay_sayısı
Belirtilen sayıda ay önce veya sonraki ayın son gününün seri numarasını verir
=SERİAY(başlangıç_tarihi; ay_sayısı)
=EOMONTH(start_date; months)
başlangıç_tarihi ay_sayısı
Başlangıç tarihinden itibaren, belirtilen sayıda ay önce veya sonraki tarihin seri numarasını verir
=SERİTARİH(başlangıç_tarihi; ay_sayısı)
=EDATE(start_date; months)
x n m katsayılar
Bir üs serisinin toplamını, formüle bağlı olarak verir
=SERİTOPLA(x;n; m; katsayılar)
=SERIESSUM(x; n; m; coefficients)
başvuru
Bir metin dizesinden fonetik (furigana) karakterleri ayıklar.
veri_dizisi ara_dizi
Bir sıklık dağılımını, dikey bir dizi olarak verir
=SIKLIK(veri_dizisi; ara_dizi)
=FREQUENCY(data_array; bins_array)
sayı
Verilen bir açının sinüsünü verir
=SİN(sayı)
=SIN(number)
sayı
Bir sayının hiperbolik sinüsünü verir
=SİNH(sayı)
=SINH(number)
metin sayı_bayt'lar
Metin değerinin en solundaki karakterleri verir
=SOLB(metin; [sayı_bayt'lar])
metin sayı_karakter
Bir metin değerinden en soldaki karakterleri verir
=SOLDAN(metin; [sayı_karakter])
=LEFT(text; [num_chars])
x ortalama standart_sapma
Normalleştirilmiş bir değer verir
=STANDARTLAŞTIRMA(x; ortalama; standart_sapma)
=STANDARDIZE(x; mean; standard_dev)
sayı1 sayı2
Standart sapmayı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
=STDSAPMA.P(sayı1; [sayı2]; …)
=STDEV.P(number1; [number2]; ...)
sayı1 sayı2
Bir örneğe dayanarak standart sapmayı tahmin eder
=STDSAPMA.S(sayı1; [sayı2]; …)
=STDEV.S(number1; [number2]; ...)
sayı1 sayı2
Standart sapmayı, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
=STDSAPMA(sayı1; [sayı2] ;…)
=STDEV(number1; [number2]; ...)
değer1 değer2
Standart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
=STDSAPMAA(değer1; [değer2]; …)
=STDEVA(value1; [value2]; ...)
sayı1 sayı2
Standart sapmayı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
=STDSAPMAS(sayı1; [sayı2]; …)
=STDEVP(number1; [number2]; ...)
değer1 değer2
Standart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
=STDSAPMASA(değer1; [değer2]; …)
=STDEVPA(value1; [value2]; ...)
bilinen_y'ler bilinen_x'ler
Öngörülen bir y değerinin standart hatasını, çakışmadaki her bir x için verir
=STHYX(bilinen_y'ler; bilinen_x'ler)
=STEYX(known_ys; known_xs)
düzenleme vade kupon getiri sıklık temel
Belli aralıklarla faiz ödemesi yapan bir tahvilin yıllık süresini verir
=SÜRE(düzenleme; vade; kupon; getiri; sıklık; [temel])
=DURATION(settlement; maturity; coupon; yld; frequency; [basis])
başvuru
Bir başvurunun sütun sayısını verir
=SÜTUN([başvuru])
=COLUMN([reference])
dizi
Bir başvurudaki sütunların sayısını verir
=SÜTUNSAY(dizi)
=COLUMNS(array)

Geçerli tarih ve saatin seri numarasını verir
x serb_derecesi
Student t-dağılımının Yüzde Noktalarını (olasılık) verir
=T.DAĞ.2K(x; serb_derecesi)
=T.DIST.2T(x; deg_freedom)
x serb_derecesi
Student t dağılımını verir
=T.DAĞ.SAĞK(x; serb_derecesi)
=T.DIST.RT(x; deg_freedom)
x serb_derecesi kümülatif
Student t-dağılımının Yüzde Noktalarını (olasılık) verir
=T.DAĞ(x; serb_derecesi; kümülatif)
=T.DIST(x; deg_freedom; cumulative)
olasılık serb_derecesi
Student t-dağılımının tersini verir
=T.TERS.2K(olasılık; serb_derecesi)
=T.INV.2T(probability; deg_freedom)
olasılık serb_derecesi
Olasılık ve serbestlik derecelerinin işlev olarak, Student t-dağılımının t-değerini verir
=T.TERS(olasılık; serb_derecesi)
=T.INV(probability; deg_freedom)
dizi1 dizi2 yazı_say tür
Student t-test'le ilişkilendirilmiş olasılığı verir
=T.TEST(dizi1; dizi2; yazı_say; tür)
=T.TEST(array1; array2; tails; type)
sayı sayıtabanı min_uzunluk
Bir sayıyı, verilen sayı tabanıyla metin temsiline dönüştürür
=TABAN(sayı; sayıtabanı; [min_uzunluk])
=BASE(number; radix; [min_length])
sayı anlam
Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar
=TABANAYUVARLA.DUYARLI(sayı; [anlam])
sayı anlam mod
Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına aşağı yuvarlar
=TABANAYUVARLA.MATEMATİK(sayı; [anlam]; [mod])
=FLOOR.MATH(number; [significance]; [mode])
sayı anlam
Bir sayıyı, kendinden küçük bir sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar
=TABANAYUVARLA(sayı; anlam)
=FLOOR(number; significance)
x bilinen_y'ler bilinen_x'ler
Mevcut değerleri temel alarak gelecekteki bir değeri döndürür
=TAHMİN.DOĞRUSAL(x; bilinen_y'ler; bilinen_x'ler)
=FORECAST.LINEAR(x; known_ys; known_xs)
hedef_tarih değerler zaman_çizelgesi güven_düzeyi mevsimsellik
Belirtilen hedef tarihteki tahmin değeri için bir güvenilirlik aralığı döndürür
=TAHMİN.ETS.GVNARAL((hedef_tarih; değerler; zaman_çizelgesi; [güven_düzeyi]; [mevsimsellik]; [veri_tamamlama]; [toplama])
=FORECAST.ETS.CONFINT(target_date; values; timeline; [confidence_level]; [seasonality]; [data_completion]; [aggregation])
değerler zaman_çizelgesi istatislik_türü mevsimsellik veri_tamamlama toplama
Zaman serisi tahmini sonucunda istatistiksel bir değer döndürür
=TAHMİN.ETS.İSTAT(değerler; zaman_çizelgesi; istatislik_türü; [mevsimsellik]; veri_tamamlama]; [toplama])
=FORECAST.ETS.STAT(values; timeline; statistic_type; [seasonality]; [data_completion]; [aggregation])
değerler zaman_çizelgesi veri_tamamlama toplama
Excel’in belirtilen tarih dizisi için algıladığı yinelenen desenin uzunluğunu döndürür
=TAHMİN.ETS.MEVSİMSELLİK((değerler; zaman_çizelgesi; [veri_tamamlama]; [toplama])
=FORECAST.ETS.SEASONALITY(values; timeline; [data_completion]; [aggregation])
hedef_tarih değerler zaman_çizelgesi mevsimsellik veri tamamlama
Üstel Düzeltme (ETS) algoritmasının AAA sürümü aracılığıyla, mevcut (geçmiş) değerleri temel alarak gelecekteki bir değeri döndürür
=TAHMİN.ETS(hedef_tarih; değerler; zaman_çizelgesi; [mevsimsellik]; [veri tamamlama]; [toplama])
=FORECAST.ETS(target_date; values; timeline; [seasonality]; [data_completion]; [aggregation])
x bilinen_y'ler bilinen_x'ler
Doğrusal eğilim boyunca bir değer verir.
=TAHMİN(x; bilinen_y'ler; bilinen_x'ler)
=FORECAST(x; known_ys; known_xs)
oran devresel_ödeme bd gd tür
Bir yatırımın dönem sayısını verir
=TAKSİT_SAYISI(oran; devresel_ödeme; bd; [gd]; [tür]
=NPER(rate; pmt; pv; [fv]; [type])
başlangıç_tarihi bitiş_tarihi hafta_sonu tatiller
İki tarih arasındaki hangi günlerin ve kaç günün tatil günü olduğunu belirtmek için bu iki tarih arasındaki tam iş günlerinin sayısını verir
=TAMİŞGÜNÜ.ULUSL(başlangıç_tarihi; bitiş_tarihi; [hafta_sonu]; [tatiller])
=NETWORKDAYS.INTL(start_date; ende_date; [weekend]; [holidays])
başlangıç_tarihi bitiş_tarihi tatiller
İki tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir
=TAMİŞGÜNÜ(başlangıç_tarihi; bitiş_tarihi; [tatiller])
=NETWORKDAYS(start_date; end_date; [holidays])
sayı
Bir sayıyı, en yakın daha küçük tamsayıya yuvarlar
=TAMSAYI(sayı)
=INT(number)
sayı
Bir sayının tanjantını verir
=TAN(sayı)
=TAN(number)
sayı
Bir sayının hiperbolik tanjantını verir
=TANH(sayı)
=TANH(number)
yıl ay gün
Belirli bir tarihin seri numarasını verir
=TARİH(yıl; ay; gün)
=DATE(year; month; day)
0
0
0
tarih_metni
Metin biçimindeki bir tarihi seri numarasına dönüştürür
=TARİHSAYISI(tarih_metni)
=DATEVALUE(date_text)
sayı anlam
Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar
=TAVANAYUVARLA.DUYARLI(sayı; [anlam])
sayı anlam mod
Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yukarı yuvarlar
=TAVANAYUVARLA.MATEMATİK(sayı; [anlam]; [mod])
=CEILING.MATH(number; [significance]; [mode])
sayı anlam
Bir sayıyı, en yakın tamsayıya ya da en yakın katına yuvarlar
=TAVANAYUVARLA(sayı; anlam)
=CEILING(number; significance)
metin
0
sayı
0
sayı
0
metin
0
sayı
0
sayı
0
sayı
0
sayı
0
x serbestlik_der yazı_say
Student t dağılımını verir
=TDAĞ(x; serbestlik_der; yazı_say)
=TDIST(x; deg_freedom; tails)
sayı
Bir sayıyı en yakın daha büyük tek sayıya yuvarlar
=TEK(sayı)
=ODD(number)
sayı
Sayı tekse, DOĞRU verir
=TEKMİ(sayı)
=ISODD(number)
düzenleme vade son_faiz oran getiri teminat sıklık
Son dönemi tek olan bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir
=TEKSDEĞER(düzenleme; vade; son_faiz; oran; getiri; teminat; sıklık; [temel])
=ODDLPRICE(settlement; maturity; last_interest; rate; yld; redemption; frequency; [basis])
düzenleme vade son_faiz oran ücret teminat sıklık
Tek bir son dönemi olan bir tahvilin ödemesini verir
=TEKSÖDEME(düzenleme; vade; son_faiz; oran; ücret; teminat; sıklık; [temel])
=ODDLYIELD(settlement; maturity; last_interest; rate; pr; redemption; frequency; [basis])
düzenleme vade çıkış ilk_kupon oran getiri teminat sıklık
İlk dönemi tek olan bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir
=TEKYDEĞER(düzenleme; vade; çıkış; ilk_kupon; oran; getiri; teminat; sıklık; [temel])
düzenleme vade çıkış ilk_kupon oran ücret teminat sıklık
Tek bir ilk dönemi olan bir tahvilin ödemesini verir
=TEKYÖDEME(düzenleme; vade; çıkış; ilk_kupon; oran; ücret; teminat; sıklık; [temel])
metin
Metindeki bütün yazdırılamaz karakterleri kaldırır
=TEMİZ(metin)
=CLEAN(text)
oran dönem_sayısı değer başlangıç_dönemi bitiş_dönemi tür
İki dönem arasında bir borç üzerine ödenen birikimli temeli verir
=TOPANAPARA(oran; dönem_sayısı; değer; başlangıç_dönemi; bitiş_dönemi; tür)
=CUMPRINC(rate; nper; pv; start_period; end_period; type)
sayı1 sayı2
Bağımsız değişkenlerin karelerinin toplamını verir
=TOPKARE(sayı1; [sayı2]; ...)
=SUMSQ(number1; [number2]; ...)
dizi1 dizi2
İlişkili dizi bileşenlerinin çarpımlarının toplamını verir
=TOPLA.ÇARPIM(dizi1; [dizi2]; …)
=SUMPRODUCT(array1; [array2]; ...)
sayı1 sayı2
Bağımsız değerlerini toplar
=TOPLA(sayı1; [sayı2]; ...)
=SUM(number1; [number2]; ...)
işlev_num seçenekler dizi k
Listede veya veritabanında bir toplam verir
=TOPLAMA(işlev_num; seçenekler; dizi; [k])
=TOPLAMA(işlev_num; seçenekler; başv1)
=AGGREGATE(function_num; options; array; [k])
=AGGREGATE(function_num; options; ref1, ...)
oran dönem_sayısı değer başlangıç_dönemi bitiş_dönemi tür
İki dönem arasında ödenen kümülatif faizi verir
=TOPÖDENENFAİZ(oran; dönem_sayısı; değer; başlangıç_dönemi; bitiş_dönemi; tür)
=CUMIPMT(rate; nper; pv; start_period; end_period; type)
dixi_x dizi_y
İki dizide karşılık gelen değerlerin karelerinin toplamını verir
=TOPX2AY2(dixi_x; dizi_y)
=SUMX2PY2(array_x; array_y)
dizi_x dizi_y
İki dizideki ilişkili değerlerin farkının toplamını verir
=TOPX2EY2(dizi_x; dizi_y)
=SUMX2MY2(array_x; array_y)
dizi_x dizi_y
İki dizideki ilişkili değerlerin farklarının karelerinin toplamını verir
=TOPXEY2(dizi_x; dizi_y)
=SUMXMY2(array_x; array_y)
olasılık serb_derecesi
T-dağılımının tersini verir
=TTERS(olasılık; serb_derecesi)
=TINV(probability; deg_freedom)
dizi1 dizi2 yazı_say tür
T-testle ilişkilendirilmiş olasılığı verir
=TTEST(dizi1; dizi2; yazı_say; tür)
=TTEST(array1; array2; tails; type)
x
X ile sonsuzluk arasında tamamlanan, tamamlayıcı HATAİŞLEV işlevini verir
=TÜMHATAİŞLEV.DUYARLI(x)
=ERFC.PRECISE(X)
x
Tamamlayıcı hata işlevini verir
=TÜMHATAİŞLEV(x)
=ERFC(x)
değer
Bir değerin veri türünü belirten bir sayı verir
=TÜR(değer)
=TYPE(value)
metin
Metnin ilk karakterine karşılık gelen sayısı (kod noktası) verir
=UNICODE(metin)
=UNICODE(text)
sayı
Verilen sayısal değerin başvurduğu Unicode karakteri verir
=UNICODEKARAKTERİ(sayı)
=UNICHAR(number)
metin
URL ile kodlanmış bir dize verir. Bu işlev Excel Online'ta kullanılamaz.
=URLKODLA(metin)
=ENCODEURL(text)
metin
Bir metin dizesindeki karakter sayısını verir
=UZUNLUK(metin)
=LEN(text)
metin
Metin dizesindeki karakter sayısını verir
sayı
e yi, verilen bir sayının üssüne yükseltilmiş olarak verir
=ÜS(sayı)
=EXP(number)
x lambda kümülatif
Üstel dağılımı verir
=ÜSTEL.DAĞ(x; lambda; kümülatif)
=EXPON.DIST(x; lambda; cumulative)
x lambda kümülatif
Üstel dağılımı verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir
=ÜSTELDAĞ(x; lambda; kümülatif)
=EXPONDIST(x; lambda; cumulative)
veritabanı alan ölçüt
Bir veritabanından, belirtilen ölçütlerle eşleşen tek bir rapor çıkarır
=VAL(veritabanı; alan; ölçüt)
=DGET(database; field; criteria)
sayı1 sayı2
Varyansı tüm popülasyona dayanarak hesaplar
=VAR.P(sayı1; [sayı2]; …)
=VAR.P(number1; [number2]; ...)
sayı1 sayı2
Varyansı örneğe dayanarak tahmin eder
=VAR.S(sayı1; [sayı2]; …)
=VAR.S(number1; [number2]; ...)
sayı1 sayı2
Varyansı, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
=VAR(sayı1; [sayı2]; …)
=VAR(number1; [number2]; ...)
değer1 değer2
Varyansı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
=VARA(değer1; [değer2]; …)
=VARA(value1; [value2]; ...)
sayı1 sayı2
Varyansı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
=VARS(sayı1; [sayı2]; …)
=VARP(number1; [number2]; ...)
değer1 değer2
Varyansı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
=VARSA(değer1; [değer2]; …)
=VARPA(value1; [value2]; ...)
mantıksal1 mantıksal2
Bütün bağımsız değişkenleri DOĞRU ise, DOĞRU verir
=VE(mantıksal1; [mantıksal2]; …)
=AND(logical1; [logical2]; ...)
veritaban alan ölçüt
Kayıtların belli bir alanında bulunan, bir veritabanındaki ölçütlerle eşleşen değerleri çarpar
=VSEÇÇARP(veritaban; alan; ölçüt)
=DPRODUCT(database; fields; criteria)
veritabanı alan ölçüt
Seçili veritabanı girişlerinin en yüksek değerini verir
=VSEÇMAK(veritabanı; alan; ölçüt)
=DMAX(database; field; criteria)
veritabanı alan ölçüt
Seçili veritabanı girişlerinin en düşük değerini verir
=VSEÇMİN(veritabanı; alan; ölçüt)
=DMIN(database; field; criteria)
veritabanı alan ölçüt
Seçili veritabanı girişlerinin ortalamasını verir
=VSEÇORT(veritabanı; alan; ölçüt)
=DAVERAGE(database; field; criteria)
veritabanı alan ölçüt
Bir veritabanında sayı içeren hücreleri sayar
=VSEÇSAY(veritabanı; alan; ölçüt)
=DCOUNT(database; field; criteria)
veritabanı alan ölçüt
Bir veritabanındaki boş olmayan hücreleri sayar
=VSEÇSAYDOLU(veritabanı; alan; ölçüt)
=DCOUNTA(database; field; criteria)
veritabanı alan ölçüt
Seçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneğe dayanarak, standart sapmayı tahmin eder
=VSEÇSTDSAPMA(veritabanı; alan; ölçüt)
=DSTDEV(database; field; criteria)
veritabanı alan ölçüt
Standart sapmayı, seçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak hesaplar
=VSEÇSTDSAPMAS(veritabanı; alan; ölçüt)
=DSTDEVP(database; field; criteria)
veritabanı alan ölçüt
Kayıtların alan sütununda bulunan, ölçütle eşleşen sayıları toplar
=VSEÇTOPLA(veritabanı; alan; ölçüt)
=DSUM(database; field; criteria)
veritabanı alan ölçüt
Seçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneği esas alarak farkı tahmin eder
=VSEÇVAR(veritabanı; alan; ölçüt)
=DVAR(database; field; criteria)
veritabanı alan ölçüt
Seçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak farkı hesaplar
=VSEÇVARS(veritabanı; alan; ölçüt)
=DVARP(database; field; criteria)
url
Bir web hizmetinden alınan verileri getirir. Bu işlev Excel Online'ta kullanılamaz.
=WEBHİZMETİ(url)
=WEBSERVICE(url)
x alfa beta kümülatif
Weibull dağılımını verir
=WEIBULL.DAĞ(x; alfa; beta; kümülatif)
=WEIBULL.DIST(x; alpha; beta; cumulative)
x alfa beta kümülatif
Weibull dağılımını hesaplar
=WEIBULL(x; alfa; beta; kümülatif)
=WEIBULL(x; alpha; beta; cumulative)
xml xpath
Belirtilen XPath'i kullanarak XML içeriğinden belirli verileri döndürür. Bu işlev Excel Online'ta kullanılamaz.
=XMLFİLTRELE(xml; xpath)
=FILTERXML(xml; xpath)
mantıksal1 mantıksal2
Bağımsız değişkenlerden herhangi birisi DOĞRU ise, DOĞRU verir
=YADA(mantıksal1; [mantıksal2]; …)
=OR(logical1; [logical2]; ...)
0
YANLIŞ mantıksal değerini verir
=YANLIŞ()
=FALSE()
maliyet hurda ömür dönem
Bir malın belirli bir dönem için olan amortismanını verir
=YAT(maliyet; hurda; ömür; dönem)
=SYD(cost; salvage; life; per)
aranan_değer tablo_dizisi satır_indis_sayısı aralık_bak
Bir dizinin en üst satırına bakar ve belirtilen hücrenin değerini verir
=YATAYARA(aranan_değer; tablo_dizisi; satır_indis_sayısı; [aralık_bak])
=HLOOKUP(lookup_value; table_array; row_index_num; [range_lookup])
metin
Bir metin değerinin her bir sözcüğünün ilk harfini büyük harfe çevirir
=YAZIM.DÜZENİ(metin)
=PROPER(text)
metin eski_metin yeni_metin yineleme_sayısı
Bir metin dizesinde, eski metnin yerine yeni metin koyar
=YERİNEKOY(metin; eski_metin; yeni_metin; [yineleme_sayısı])
=SUBSTITUTE(text; old_text; new_text; [instance_num])
seri_no
Bir seri numarasını yıla dönüştürür
=YIL(seri_no)
=YEAR(serial_number)
başlangıç_tarihi bitiş_tarihi temel
Başlangıç_tarihi ve bitiş_tarihi arasındaki tam günleri gösteren yıl kesirini verir
=YILORAN(başlangıç_tarihi; bitiş_tarihi; [temel])
=YEARFRAC(start_date; end_date; [basis])
metin sayı_kere
Metni, verilen sayıda defa yineler
=YİNELE(metin; sayı_kere)
=REPT(text; number_times)
0
#YOK hata değerini verir
=YOKSAY()
=NA()
sayı sayı_rakamlar
Bir sayıyı daha büyük sayıya doğru, sıfırdan ıraksayarak yuvarlar
=YUKARIYUVARLA(sayı; sayı_rakamlar)
=ROUNDUP(number; num_digits)
sayı sayı_rakamlar
Bir sayıyı, belirtilen basamak sayısına yuvarlar
=YUVARLA(sayı; sayı_rakamlar)
=ROUND(number; num_digits)
dizi k
Bir aralık içerisinde bulunan değerlerin k sırasındaki yüzdebirliğini verir
=YÜZDEBİRLİK.DHL(dizi; k)
=PERCENTILE.INC(array; k)
dizi k
Aralıktaki değerlerin k sırasındaki yüzde birlik değerini verir; burada k 0..1, hariçtir aralığındadır
=YÜZDEBİRLİK.HRC(dizi; k)
=PERCENTILE.EXC(array; k)
dizi k
Bir aralıktaki değerlerin k. frekans toplamını verir
=YÜZDEBİRLİK(dizi; k)
=PERCENTILE(array; k)
dizi x anlam
Bir veri kümesindeki bir değerin yüzdelik sırasını verir
=YÜZDERANK.DHL(dizi; x; [anlam])
=PERCENTRANK.INC(array; x; [significance])
dizi x anlam
Bir veri kümesi içerisinde bir değerin yüzdelik sırasını (0..1, hariç) verir
=YÜZDERANK.HRC(dizi; x; [anlam])
=PERCENTRANK.EXC(array; x; [significance])
dizi x anlam
Bir veri kümesindeki bir değerin yüzde mertebesini verir
=YÜZDERANK(dizi; x; [anlam])
=PERCENTRANK(array; x; [significance])
dizi x sigma
Z-testinin tek kuyruklu olasılık değerini hesaplar
=Z.TEST(dizi; x; [sigma])
=Z.TEST(array; x; [sigma])
saat dakika saniye
Belirli bir zamanın seri numarasını verir
=ZAMAN(saat; dakika; saniye)
=TIME(hour; minute; second)
saat_metni
Metin biçimindeki zamanı seri numarasına dönüştürür
=ZAMANSAYISI(saat_metni)
=TIMEVALUE(time_text)
dizi x sigma
Bir z-testinin iki kuyruklu P-değerini hesaplar
=ZTEST(dizi; x; [sigma])
=ZTEST(array; x; [sigma])